:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค จากคุณทัศน์ชัย-คุณวิรตี บัณฑิตกุล จำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อสมทบ ทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการและผู้ช่วย ผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินดังกล่าวด้วย
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-09-27
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ