:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ"
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นั้น

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1 คน คือ นายอนุวัต อ่อนสา

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11
ตึกสิรินธร และเร่ิมปฏิบัติงานที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในวันพุธที่ 16
พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.

หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) นายมานัส โพธาภรณ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-11-14
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ