:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร "ครูกิจกรรมการเรียนการสอน"
ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคลตำแหน่ง "ครูกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวัย)
4. มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง (ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)
5. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ผ่านการตรวขสุขภาพจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6. มีความประพฤติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตร ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการศึกษา, ในผ่านงาน
4. ใบรับรองแพทย์
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ุถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-30 ตุลาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 31 ตุลาคม 2560
3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ชั้น 11 ตึกสิรินธร (สนง.มูลนิธิรพ.ราชวิถี)
เวลา 10.00 น. สอบข้อเขียน
เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-09-28
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ